VOORWAARDEN

 

WELKOM BIJ BELEEFOOTMARSUM.NL

BeleefOotmarsum.nl zal haar activiteit, zoals gedefinieerd in de overeenkomst, in Ootmarsum, of op afgesproken plaats leveren aan opdrachtgever volgens specificaties in de overeenkomst.

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

 
ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven of per e-mail waarbij de ontvangst datum als annulerings datum geldt. Bij annulering blijft opdrachtgever het hierna te noemen percentage schuldig:

7 dagen voor aanvang 100% – Tot 6 weken voor aanvang 25% – Tot  4 weken  voor aanvang 50% 

De totale prijs is geldig voor het aantal deelnemers zoals is vastgelegd in de overeenkomst.

Verandering van het aantal deelnemers kunt u tot 5 dagen vóór aanvang van de activiteit doorgeven. Dit aantal is bindend voor de eindafrekening. Indien er meer personen deelnemen dan het aantal dat in de overeenkomst is vastgelegd, zal opdrachtgever iedere extra deelnemer de prijs per persoon voldoen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 

WEERSOMSTANDIGHEDEN

De weersomstandigheden, op de dag dat het programma zal worden geleverd, laten de verplichtingen van de opdrachtgever alsmede BeleefOotmarsum.nl, waaronder begrepen de betaling van de afgesproken prijs alsmede de levering van het programma, onverlet. In geval van regen stelt BeleefOotmarsum.nl, als extra service, regenponcho’s met capuchon ter beschikking. Alleen in geval van een weeralarm bepaalt BeleefOotmarsum.nl in de week voor aanvang, of de datum verschoven kan worden. Hierbij wordt een tegoedbon uitgereikt aan opdrachtgever. Na uitstel van datum is de bon 6 maanden geldig. Deze regeling geldt niet voor het “Avontuur aan Tafel”

 

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

BeleefOotmarsum.nl is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige schade of letsel aan zaken of personen, voor enig ongeval of calamiteit welke plaatsvind voor, tijdens of na de tocht. BeleefOotmarsum.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen of omissies door derden, waaronder begrepen onder andere horecagelegenheden en toeristische voorzieningen. Voor na-rekeningen, die buiten het factuurbedrag vallen, staat BeleefOotmarsum.nl niet garant en deze worden doorgestuurd naar opdrachtgever. BeleefOotmarsum.nl is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de activiteit. Deelname aan de activiteit is op eigen risico. Tijdens de activiteit wordt hulpmateriaal ter beschikking gesteld. Dit is van hoogwaardige kwaliteit en er wordt verwacht dat dit na gebruik weer in goede staat ingeleverd wordt. Mocht onverhoopt blijken dat moedwillig beschadigingen zijn toegebracht dan wordt dit verrekend bij de eindafrekening. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende gevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. BeleefOotmarsum.nl aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarop aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een ongevallen-, reis-, en/of annuleringsverzekering.

 

PROGRAMMA’S EN TIJDSINDICATIES

Voor alle activiteiten geldt het streven naar meer service, aandacht en punctualiteit. De activiteit is volledig verzorgd zoals in uw reservering omschreven. Per activiteit kunnen verschillen bestaan in tijden en indelingen. Omschrijvingen telefonisch, in folders en op het internet gelden als indicatie. Bij de reservering ontvangt men het volledige programma met de juiste tijden en lokatie adres. Men dient op tijd aanwezig te zijn. Activiteiten beginnen op de afgesproken tijd. ‘Laatkomers’ dienen zich aan te passen aan het programma.

 

TARIEVEN

Behoudens afwijkingen vastgelegd in de overeenkomst, zal opdrachtgever de prijs als volgt voldoen: 50% bij ondertekening van dit contract Het restant dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn bijgeschreven op het aan ommezijde vermelde bankrekeningnummer, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging. BeleefOotmarsum.nl behoudt het recht om personen te weren die niet tijdig betalen.

 

ACTIVITEIT(EN)

De activiteit(en) zoals deze wordt geleverd blijft voor wat betreft de inhoud en de vorm eigendom van BeleefOotmarsum.nl. Niets uit deze activiteit(en), waaronder formulieren met tekst, kranten, routebeschrijvingen, draaiboek etc. zoals deze door BeleefOotmarsum.nl aan deelnemers/organisator wordt uitgereikt, mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van BeleefOotmarsum.nl. Over de beoordeling van vragen en daarmee samenhangende uitslagen en prijsuitreikingen kan niet met BeleefOotmarsum.nl in discussie worden getreden. Positieve kritiek blijft altijd welkom.Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

TOT SLOT

Wij doen er alles aan het onze gasten naar de zin te maken. Plezier staat in onze belevenissen altijd voorop.

Wij wensen iedereen een avontuurlijke belevenis toe!

BeleefOotmarsum presenteert: Avontuur aan Tafel

Avontuur aan Tafel

6 tot 24 personen

De tradities van Ootmarsum liggen onder vuur! Help Stadswachter Jacques Croissant met het ontmantelen van een tijdbom vóór het te laat is.

BeleefOotmarsum presenteert: De Verdwenen Erfenis

De Verdwenen Erfenis

12 tot 40 personen

Meesterbrouwer Demencius is zijn fortuin kwijtgeraakt. Welk Gilde kraakt de Brouwerscode en vindt de bergplaats van De Verdwenen Erfenis?

Avontuur in Ootmarsum

25 tot 100 personen

Help Stadswachter Jacques Croissant met het onderzoek naar de vermoorde Barones von Krenth en Stoetweeghe.

BeleefOotmarsum presenteert: Avontuur aan Tafel

 

Avontuur aan Tafel

6 tot 24 personen

De tradities van Ootmarsum liggen onder vuur! Help Stadswachter Jacques Croissant met het ontmantelen van een tijdbom vóór het te laat is.

 

BeleefOotmarsum presenteert: De Verdwenen Erfenis

 

De Verdwenen Erfenis

12 tot 40 personen

Meesterbrouwer Demencius is zijn fortuin kwijtgeraakt. Welk Gilde kraakt de Brouwerscode en vindt de bergplaats van De Verdwenen Erfenis?

 

 

Avontuur in Ootmarsum

25 tot 100 personen

Help Stadswachter Jacques Croissant met het onderzoek naar de vermoorde Barones von Krenth en Stoethweeghe.